subota, 16. srpnja 2011.

U SARAJEVU UTEMELJEN SVJETSKI KONGRES BOŠNJAKA

Sarajevski mostovi 
(WPP Photo Archive)
(ONASA/WPP/Agencije) - U Sarajevu je u subotu 16. jula osnovan Kongres Bošnjaka svijeta, sa čije Osnivačke skupštine je upućen apel vlastima u BiH i međunarodnoj zajednici da odmah pokrenu proces promjene Ustava BiH. Za predsjednika je prema inicijalnom pisanju Sarajevo-X portala izabran Džemo Hot.Prema navodima Rizvana Halilovića, jednog od osnivača Kongresa Bošnjaka svijeta, koji je upravnu strukturu KBS pojasnio za WPP -- za predsjednika UO (Upravnog odbora) i ujedno za predsjednika KBS je izabran dr. Muhamed Saračević, a za predsjednika GO (Glavnog odbora) je izabran Džemo Hot; Halilović kaže da UO ima 13 članova a GO ima 35 članova , s tim, što su članovi UO ujedno i članovi GO KBS, rekao je Halilović. 
Prema njegovim riječima, on je - još 1999 o ideji formiranja Svjetskog Kongresa Bošnjaka "osobno informirao predsjednika Aliju Izetbegovića koji je tu ideju podržao".


KBS je objavio i svoju prvu deklaraciju 


U Deklaraciji, usvojenoj na Kongresu, apeluju na vlasti u BiH i na relevantne faktore međunarodne zajednice da bez odlaganja pokrenu proces promjene Ustava BiH. To bi omogućilo istinsku i efektivnu reintegraciju jedinstvene, cjelovite, funkcionalne i suvremene države BiH, sposobne da se kao ravnopravan partner uključi u evropske i transatlantske integracije.


"U tom cilju predlažemo sazivanje nove međunarodne konferencije o BiH, koja bi revidirala Dejtonski mirovni sporazum u pravcu implementacije presuda Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura i drugih savremenih međunarodno-pravnih akata, a sve radi obezbjeđenja ustavnog okvira za postizanje suvereniteta svih građana BiH", kaže se, između ostalog, u Deklaraciji.
Jedan od zahtjeva iznesen u ovom dokumentu odnosi se i na osnivanje posebnog ministarstva za dijasporu na nivou države BiH, sa ciljem dosljednog i konsekventnog rješavanja konkretnih prava, pitanja i problema građana BiH koji žive u dijaspori, te stvaranja uslova za konstruktivnu saradnju matice i dijaspore.
Također, iz Kongresa pozivaju sve Bošnjake, sve bošnjačke organizacije i institucije u BiH i dijaspori, sve prijatelje Bošnjaka i BiH da se priključe ovoj organizaciji ili pruže podršku njenom radu.


Pet principa rada KBS

Na Kongresu je usvojena i Rezolucija u kojoj je navedeno pet principa na kojima će djelovati novoformirani Kongres.
Kao prvi ističe se princip slobode, demokratije i otvorenosti. Drugi je princip jedinstva, dok se kao treći navodi princip univerzalnih ljudskih prava i sloboda.
Četvrti princip je princip solidarnosti, dok je kao posljednji naveden princip dobrovoljnosti.
"Kongres Bošnjaka svijeta je asocijacija slobodno udruženih organizacija i pojedinaca Bošnjaka cijelog svijeta, objedinjenih navedenim principima i načelima. Odlučni smo da promoviramo i realiziramo ove principe, kao osnov našeg djelovanja", poručuju iz Kongresa.
Najviši organ Kongresa je Skupština koju čine predstavnici regionalnih koordinacija udruženih u ovu organizaciju.
Redovne skupštine Kongresa biće održavane najmanje jednom godišnje, a odluku o mjestu i datumu njihovog održavanja donosi prethodna Skupština.

Mandati po demokratskim principima

Kako je regulirano Statutom, izabrani članovi UO-a između sebe biraju predsjednika, četiri potpredsjednika, generalnog sekretara, blagajnika, direktora za finansije i marketing, te direktora za informisanje i kontakte za javnost.
Mandat svih dužnosnika UO-a traje dvije godine i može biti produžen za još dva mandatna perioda, bez prava daljeg izbora nakon šest godina mandata.
Za praćenje zakonitosti i pravilnosti rada svih organa Kongresa, Skupština imenuje Nadzorni odbor, u čiji sastav ulazi pet članova.
U sarajevskom Hotelu "Holiday Inn" večeras će, sa početkom u 20.00 sati, biti organizirano "Kulturno-zabavno veče Kongresa Bošnjaka svijeta".

Nema komentara:

Objavi komentar